หน้าหลัก ทำเนียบ โครงการ กระดานสนทนา สมุดเยี่ยม  

ประวัติความเป็นมาของสถาน

                 สถานีตำรวจภูธรตำบลนาดินดำ  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2510  ด้วยความร่วมมือของประชาชน ซึ่งได้ยกที่ดินให้เป็นที่ก่อสร้างและเป็นที่ตั้งของสถานี  จำนวน  37  ไร่  55  ตารางวา  ปัจจุบันได้ขึ้นเป็นที่ราชพัสดุแล้ว  การก่อสร้างตัวอาคาร   โดยความร่วมมือของ  องค์การยูซ่อมกับรัฐบาล   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ตัวอาคาร สภ.ตป้ายทางเข้าสภ.ต.นาดินดำ

                รูปแบบของอาคารของสถานี  เป็นลักษณะอาคารไม้ใต้ถุนสูง  รูปทรงแบบมะนิลา  สถานีตำรวจภูธรตำบลนาดินดำ  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเลย  12  กิโลเมตร   มีหัวหน้าสถานีคนแรกเป็นนายตำรวจชั้นประทวน 
คือ จ.ส.ต. ทรงศักดิ์   กองภา

                ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2528  ทางราชการได้ยกฐานะให้มีอำนาจสอบสวน  ได้แต่งตั้งให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับสารวัตรมาดำรงตำแหน่ง  มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ  2  ตำบล   คือตำบลนาดินดำที่เป็นที่ตั้งของสถานี  และตำบลน้ำสวย   อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  และเมื่อ พ.ศ. 2545 ได้ยกฐานะมีหัวหน้าสถานีระดับรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี

                                                                                                                                                                      คลิกอ่านต่อ                                              สถานีตำรวจภูธรนาดินดำ**อำเภอเมือง**จังหวัดเลย**โทร.042-072449
[email protected]